Musiqi Şərtləri – G
Musiqi Şərtləri

Musiqi Şərtləri – G

G (Almanca ge; ingiliscə ji) – 1) hərf təyinatı. duz səsi; 2) üçqat nota açarı
Qabelqrif (Almanca Gabelgriff) – çəngəllə çalma (ağac nəfəsli alətdə)
Qagliarda (İtalyan qalyardı), Gaillarde (Fransız Gaillard) - qalyard (köhnə sürətli rəqs)
Qagliardo (İtalyan gallardo) – şiddətlə, şiddətlə
Gai (Fransız ge), Əziyyət, ləzzət (geman), Gaio (it. qayo) – şən, canlı, canlı
Təntənəli (it. qala) – şənlik, tamaşa-qala (təntənəli çıxış); konsert qalası (it. konsert qalası) – qeyri-adi konsert
Qalant (fr. Qalan), Qalantamente(Bu. galantamente), Qalante (qalante) – cəsurcasına, zərifcəsinə, zərifcəsinə
qarmaqarışıq (İngiliscə çapmaq), Dəzələ (Fransız halo), Galopp (Alman çapmaq), Qaloppo (İtalyan galloppo) – çapmaq (rəqs)
Galoubet ( fr. Galube) – kiçik uzununa fleyta
Qamba (it. Qamba) – abbr. viola da gambadan
Gamma (bu. qamma), Menzil (fr. gam) – qamma, miqyas
Təbii qamma (bu, təbii qamma), Təbiət oyunu (fr. gam naturall) – təbii miqyas
Gamut (ing. gamet) – diapazon [ səs və ya alət]
Banda (Alman dəstəsi) – keçid; sözün əsl mənasında keçiddir
Ganz (Almanca ganz) – bütöv, bütöv
Qanzen Bogen (almanca ganzen bogen) – bütün yay ilə [oynamaq]; mit ganzem Bogen kimi
Ganze Qeyd (Alman ganze notu), Ganztaktnote (ganztaktnote) – tam not
Ganze Pauza (Almanca ganze pauzası) – tam fasilə
Ganze Takte schlagen (Almanca ganze takte schlagen) – bütöv davranmaq
Gänzlich tədbirləri (Almanca ganzlich) – tamamilə, tamamilə
GanzschluB (Almanca ganzschluss) – tam kadans (tonik üzərində)
bütün ton (Alman ganzton) – bütün ton
Ganztonleiter (Alman ganztonleiter), Ganztonskala (ganztonskala) – tam tonlu gamut
Qarbato (İtalyan garbato),con garbo (con garbo) – nəzakətlə, incəliklə
Saxla (fr. garde) – saxlamaq
Gassenhauer (alman gassenhauer) – 1) küçə mahnısı; 2) dəbli mahnı;
3) 16-cı əsrdə - Gauche vokal serenada (fransızca gosh) – 1) sol [əl]; 2) yöndəmsiz, yöndəmsiz [Debussy]
Qaudioso (Bu. Qaudioso) – sevinclə
Qavota (Bu, Qavotta), Gavotte (Fransız Gavot, İngilis Gavot), Gavotte (Alman Gavotte) - Gavot (Fransız rəqsi)
Şad (ingiliscə . gay) – əyləncəli, şən
Qazouiller (Fransızca gazouye) – twitter, mırıldanmaq, boşboğazlıq
Geblasen (Alman geblazen) – nəfəs alətində ifa etmək
Gebrochen(Almanca gebrochen) – arpeqcilik; sözün əsl mənasında qırılır
Gebunden (Alman gebunden) – bağlı (legato)
Gedakt, Gedakt (Alman Gedakt) – orqanın qapalı labial boruları
Gedampft (Alman gedempft) – qapalı, boğuq səs
Gedekt (Alman gedekt) – qapalı səs
Gedehnt (alman. gedent) – uzanan, çəkilən
Gefährte (Almanca geferte) – 1) cavab fuqadadır; 2) kanonda səsi təqlid etmək
Geflüster (alman gefluster) – pıçıltı, xışıltı; Wie ein Geflüster (vi ain gefluster) – pıçıltı kimi, xışıltı [Mahler. 8 nömrəli simfoniya]
hiss (Almanca Gefül) – hiss, hiss
Gefühlvoll (Almanca Gefülfol) – hisslə
Gegenbewegung (alman gegenbewegung) – 1) səslərin əks hərəkəti; 2) Gegenfuge (alman gegenfuge) – kontrafuqa mövzusuna müraciət
Gegengesang (Alman gegengesang) – antifon
ziddiyyət (Alman gegensatz) – müxalifət [fuqada]
Gehalten (Almanca gehalten) – təmkinli
Geheimnisvoll (Alman geheimnisfol) – müəmmalı şəkildə
Cəhənnəm (Alman geend) – orta tempin göstəricisi; andante ilə eynidir
Gehende Viertel (Alman geende viertel) – temp orta səviyyədədir, dörddəbir hesablanır; oxşar simvollar. 20-ci əsr alman bəstəkarlarının əsərlərində rast gəlinir.
eşitmə (Alman geher) – eşitmə
skripka(alman Gaige) – 1) kamanlı alətlərin köhnə adı; 2) skripka
Geigenharz (Alman Geigenharz) – rozin
Geigenprinzipal (Alman Geigenprincipal) – orqanın reyestrlərindən biridir
Geistliche Musiqi (Alman Geistliche Musik) – kult, musiqi
Geloso (Bu. Dzheloso) – qısqanclıqla
Gemächlich (Alman gemahlich) – sakitcə
Görə (Alman daşları) – müvafiq olaraq, [bir şeyə] görə
Gemäß dem verschiedenen Ausdruck in den Versen fortepiano və forte (Alman və İtalyan gemes dem fershidenen ausdruk in den ferzen piano und forte) – şeirlərin (mətn) məzmununa uyğun olaraq ya sakit, ya da yüksək səslə ifa etmək [Bethoven. “Sözün adamı”]
Gemäßigt(Alman gemesicht) – təmkinli, orta dərəcədə
Gemere (it. dzhemare) – kədərlə
Gemessen (Alman gemessen) – dəqiq, mütləq, ölçülüb-biçilmiş şəkildə
Qarışıq (Almanca hemişt) – qarışıq
Gemischter Chor (hemişter kor) – qarışıq xor
Rahat (alman. gemutlih) – sakitcə; sözün əsl mənasında rahatdır
dəqiq (Alman Genau) – məhz, məsələn, Genau im Takt (Genau im tact) – ritmik dəqiqlik
Generalbaß (Alman generalbas) – bas general
Ümumi musiqi direktoru (Alman generalmusikdirector) – Almaniya ölkələrində. dil. operanın baş musiqi rejissoru. teatr və ya simfoniya. orc.
Ümumi fasilə (Almanca generalpause) – ümumi pauza
cins (İtalyan cinsi), Janr (fransızca, ingiliscə janr) – janr
Gènero chico (İspan Henero Chico) — musiqi janrı. İspaniyada tamaşalar Səxavətli (it. jeneroso) – nəcib
dahilər (it. dzhenis) – althorn [Verdi. “Otello”]
Xeyirxah (Fransız janti), Millət (o. gentil), Yumşaq (ing. yumşaq) – yumşaq, sakitcə, yumşaq
Genus (lat. cins) – cins, meyl,
estrada xromatik miqyas
Diatonicum cinsi (diatonicum cinsi) – diatonik miqyas
Cins enharmonicum(cins enharmonicum) – enharmonik miqyas (qədim termin – 1/4 ton şkalası)
Gepeitscht (alman gepaicht) – qamçı zərbəsi ilə; wie gepeitscht (vi gepaicht) – qamçı zərbəsi kimi [Mahler. 6 nömrəli simfoniya]
Gerissen (Almanca gerissen) – qəfildən
Gesamtausgabe (Almanca gezamtausgabe) – tam əsərlər
Gesamtkunstwerk (Almanca gazamtkunstwerk) – incəsənətin sintezinə əsaslanan sənət əsəri (Vaqner termini)
oxuyan (Alman gesang) – oxumaq, mahnı oxumaq
Gesangvoll (gesangfol) – melodik
Geschlagen (Alman Geschlagen) – diqqəti çəkən
Cinsi (Alman Geschlecht) – meyl [böyük, kiçik]
Geschleppt(Alman Geschlept) – bərkitmə
Zımparalı (Alman Geschliffen) – uzanan, uzanan, yavaş
Geschwind (Alman Geschwind) – tezliklə, tələsik, tez
Gesellschaftskanon (Alman Gesellschaftskanon) – məişət, asanlıqla icra olunan kanon
Gesteigert (Alman Geschteigert) – artan, şiddətlə
Gestopft (Alman geshtopft) – qapalı, dayanmış səs (korna çalmağın qəbulu)
Gestoßen (Alman gestossen) – qəfildən
Gestrichen (Alman gestrichen) – yaylı qurğuşun; arco ilə eyni; Weich Gestrichen (weich geshtrichen) - yumşaq aparın
Gesungen (Alman gesungen) yay – melodik
Bölünmüş(Alman Getailt) – homojen simli alətlərin, xorun səslərinin 2 və ya daha çox partiyaya bölünməsi
Getragen (Alman Getragen) – uzanır
Gettato (it. Dzhattato) – kamanlı alətlərdə vuruş; sözün əsl mənasında atmaq
Gewichtig (alman gevihtich) – çətin, vacib
gewinnen (Almanca gevinnen) – nail olmaq; bir ton gewinnend (ton gevinnand) – səsi əlavə etməklə daha böyük səsə nail olmaq
Gewirbelt (Alman gevirbelt) – fraksiya ilə oynamaq [zərb alətlərində]
Gewöhnlich (Alman gevonlich) – adətən, adi şəkildə
Gevonnen (Alman gevonnen) – əldə edildi; im gewonnenen Zeitmaß (im. gevonnenen zeitma) – əldə olunan tempdə
Gezischt (alman getzisht) – fısıltı Gezogen (Almanca hekogen) – sıxılma, yavaş-yavaş
Ghiribizzoso (Bu. giribizzoso) – şıltaqcasına, qəribə
Giga (It. jig), gigue (fransızca jig) – jig: 1) starin, sürətli rəqs ; 2) köhnə kamanlı alət
Giokondo (bu. jocondo), Giocosamente (jokozamente), Giocoso (jocoso), Gioiso (joyozo) – şən, şən, oynaq
Gioviale (bu. joviale), con giovialità (con jovialita) - şən, əyləncəli
Gitana (İspan hitanası) – gitana, qaraçı; qaraçı rəqsi
Gitarre (Alman gitara) – gitara
Giù(it. ju) – aşağı; giù-də (ju dilində) – aşağıya doğru hərəkət [yay, əllə]
Giubilante (bu. yubiley), con giubilo (con jubilo) – təntənə ilə, sevinclə, şadlıqla
Giuoco (it. juoko) – oyun, zarafat
Düzdü (it. justa) – təmiz [kvarta, beşinci və s.]
Olduqca doğru (it. Giusto) – düzgün, mütənasib, dəqiq; tempi yüksəkdir (it. tempo justo) – 1) parçanın xarakterinə görə temp; 2) sayğacdan və tempdən yayınmadan
Qlanzend (Alman glenzend) – parlaq şəkildə
Qlasharmonika (Alman glyasharmonika) –
Glee şüşə harmonika (ingiliscə gli) – polifoniya növü,
Gleich mahnıları(alman gleich) – 1) bərabər, eyni; 2) dərhal
Gleicher Kontrapunkt (Alman Gleicher kontrpuan) – hamar əks nöqtə (qeydə qarşı qeyd)
Gleichmäßig (Almanca Gleichmassich) – bərabər, bərabər şəkildə
sürüşmək (İngiliscə sürüşmə) – 1) hamar hərəkət; 2) xromatik miqyas
Tam yayın sürüşdürün (İngiliscə glide di full bow) – tam yay ilə simlər boyunca rəvan aparın
Sərbəst bəzək üçün (İt. – lat. Ornamenti hell libitum) – istəyə görə melodiya və ya keçidi bəzəmək
Glissando (glissando, glisserdən – sürüşmək) – glissando
Glissando tam uzunluğu yayın (İngilis glissando full tape ov bow) – bütün yay ilə rəvan aparın
Glissando mit der ganzen Länge des Bogens(Almanca glissando mit der ganzen lenge des bogens) – bütün yay ilə rəvan sürün
Glissando blanşlara toxunur (fr. glissando blanşlara toxunur) – ağ düymələrdə glissando
Glissé (fr. glisse) – glissando
Glisser tout le long de I'archet (fr. glisse to le long delarshe) – bütün yay ilə rəvan sürün
Zəng bankası (Alman glocke) -
zənglər zəng (gloken) – Glockengeläute zəngləri (alman
glockengeleute ) – zəng səsi
Carillon (Alman glockenspiel) – zənglər dəsti
Şöhrət (lat. Gloria) – “Şöhrət” – Kütlənin hissələrindən birinin başlanğıc sözü
Qloza (İspan Glosa) – 16-cı əsr İspan musiqisində variasiya növü.
Gluhend(Alman gluend) – alovlu
Qondoliya (Bu gondolier), Gondellied (Alman gondellid) – tac, qayıqçıların mahnısı
gong (Bu, fransız, ingilis gong), gong (Alman qonq) – qonq
Bir anda get (ing. go he et one) – dərhal [essenin növbəti hissəsinə] keçin; attacca ilə eynidir
Qorqheggio (it. gorgedzho) – boğaz trill
Qorgiya (it. gorja) – wok. dekorasiyalar, koloratura (16-cı əsrin termini)
İncil, İncil mahnıları (İngiliscə gospel, gospel son) – şimalın dini mahnıları. Amer. qaralar
Gracee (Fransız Grace) – lütf, lütf
lütf (İng. Grace), Lütf qeydi (Grace Note) - melizm
Zərif (İngilis greysful), Gracieusement (Fransız Gracezman), Mərhəmətli ( Mərhəmətli ) – zərifliklə, zərifliklə
Gracile (It. Gracile) – nazik, zəif gradasiya, tədricilik [səy ilə. və ya azaldın. səs və hərəkət] Qradevol (bu. gradevole) – gözəl Grado (it. grado) – pillə, dərəcə Grado ascendente (grado ashendente) – bir pillə yuxarı qalxmaq Grado dissendente (grado dishendente) – bir pillə aşağı hərəkət etmək Məzunudur (lat. Graduale) – Tədricən – katolik xor mahnılarının toplusu. Kütləvi Tədricən
(İngilis dili Graduel), Tədricən (Bu. Gradualmente), Məzuniyyət (Fransız Graduelman) – tədricən
Tədricən ölür (İngilis dili Gradually Dayin Away) – tədricən solur
dərəcə (lat. Dərəcə) – addım
Gran (Bu. Nənə), Böyük (böyük), Möhtəşəm (fr. grand, ingiliscə grand) – böyük, böyük
Böyük kassa (it. grand cassa) – böyük nağara
Böyük (bu. grandamente), Böyüklük (fr. nənə) – əzəmətlə, təntənəli şəkildə
Böyük kornet (fr . gran cornet) – orqanın registrlərindən biri
Grandezza (it. grandetstsa) – böyüklük;con grandezza (it. con grandezza) – əzəmətlə
Əla (bu. möhtəşəm) – əzəmətli, möhtəşəm, əzəmətli
Grandisonante (it. grandisonante) çox səs-küylü
Böyük jeu (fr. grande) – “tam orqan” səsi (orq. tutti)
Böyük Opera (Fransız Grand Opera) – Grand Opera
Böyük orqano (İtalyan grand'organo), böyük orqa (Fransızca grand org) – orqanın əsas klaviaturası
Grand fortepiano (İngilis royal) -
Grappa piano (İtalyan grappa) – Mükafat
Ciddi (İtalyan məzarı, fransız qəbri, ingilis qəbri), Qəbir (Fransız Gravman), Gravemente(it. gravemente) – əhəmiyyətli dərəcədə, təntənəli, ağır şəkildə
Gravita (it. gravita) – əhəmiyyəti; cazibə qüvvəsi (con gravita) – əhəmiyyətli dərəcədə
Qravitasiya (Almanca gravitetish) – əhəmiyyəti ilə
Grazia (It. Gracia) – lütf, lütf; con grazia (con gracia), gülməli (zərif) – zərif, zərif
Böyük (ing. əla) – böyük, böyük
Böyük orqan (böyük gen) – orqanın əsas klaviaturası
Qrell (Alman grel) – kəskin
Grelots (fr. Grelo) – zənglər; klochettes kimi
Griffbrett (alman griffbret) – simli alətlərin boğazı; Mən Griffbrett(mən Griffbretəm), və ya Griffbrett (auf dem griffbret) – boyunda [oynamaq] (kamanlı alətlərdə)
Griff Loch (Alman griffloch) – nəfəs alətləri üçün səs dəliyi
Qəbir (Alman tabutu) – təxminən
Groppetto (bu groppetto), Groppo (groppo) – qrupetto
Böyük (fr. rpo), Brutto (ingilis gous), Böyük (Brüt Alman), Ümumi (It. Grosso) – iri, iri
Əla (Alman grossartich) – möhtəşəm
Gross caisse (fr. gross kes) – böyük nağara
Kobud fleyta (ing. grous fleyta) – eninə fleyta
Großer Strich(Alman grosser vuruşu) – geniş yay hərəkəti, tam yay ilə [oynamaq]
Böyük nağara (Alman grosse trommel) – bas nağara
Groß gedeckt
( Alman gross gedekt) – orqan, rəqs registrlərindən biri)
Qrotesk (Almanca qrotesk) – qəribə, fantastik, qrotesk
Qroteske (qrotesk) – qrotesk
Grotesk (Fransız qroteski, ingilis qroteski), Grottesco (İtalyan qrotesk) – 1) qəribə, fantastik, qrotesk 2) qrotesk
Torpaq (İngilis dili), Zəmin bas (ground bas) – basda təkrarlanan mövzu (basso ostinato)
qrup(ing. qrup) – pop musiqisinin kiçik vokal və instrumental ansamblı
Groupe (fr. qrup) – bir yapışqanlı, birləşdirilmiş notlar qrupu
Böyütmək (ing. groul) – cazda mis alətdə ifa texnikası; sözün əsl mənasında vızıldayan
Grundharmonie (alman grundharmoni) – əsas harmoniya; cazda improvizasiya üçün harmonik sxem
Qrunt (Almanca grundlage) – əsaslar, bir növ [akkord]
Grundstimme (alman grundshtimme) – 1) harmoniyanın əsası kimi bas; 2) orqanda registrlər qruplarından biri; sözün əsl mənasında əsas səsi
Grundton (Alman grundtonu) – 1) əsaslar, ümumi basda ton; 2) harmoniyada - tonik; 3) akustikada – kombinasiya tonunun aşağı səsi; eynən
Qruppetto kök tonu(bu qrupetto), qrup (qrup) – qruppetto Gruppierung (Alman
qruplar ) – qruplaşdırma [qeydlər]
Quaraça (İspan guaracha) - Kuba rəqsi
əsgər (Fransız Guerrier), Döyüşçü (It. Guerriero) – döyüşkən
Bələdçi (it . guida) – 1) fuqa mövzusu; 2) kanondakı ilkin səs
Guiro (İspan girosu) – guiro (Latın Amerikası mənşəli zərb aləti)
Guisa (it. guiza) – obraz, görünüş; bir guisa – formada, xarakterdə, məsələn, a Guisa di giga (a guiza di jig) – tamaşanın xarakterində
Gitara (ing. gitaa), gitara (fr. gitara), gitara(İspan guitarra) – gitara
Gitare d'amour (Fransız guitar d'amour) yaylı alət, Şubert onun üçün sonata yazdı; arpeggione ilə eynidir
Dadın (bu. qalın) – dad
Gustoso (qustoso), məmnuniyyətlə (con qalın) – dadı ilə
Yaxşı (Alman bağırsağı) – yaxşı, məsələn, Qut hervortretend (gut herfortretend) – yaxşı vurğulamaq
Bağırsaq ipi ( ingilis. gat strin) – bağırsaq simi (fr.
gyutural ) – bağırsaq [səs]
Gymel (ing. gimel) – gimel (köhnə forması, polifoniya); cantus gemellus kimi

Cavab yaz